Regulamin

         

1. Członkiem Klubu może zostać osoba która ukończyła 18 lat lub osoba która ukończyła 16 lat, pod warunkiem okazania pisemnego oświadczenia od prawnego Opiekuna. Oświadczenie musi

zawierać zobowiązanie do ponoszenia odpowiedzialności za osobę ćwiczącą oraz ewentualne szkody przez nią wyrządzone.
2. Na terenie Klubu mogą ćwiczyć jedynie osoby które posiadają kartę klubową i aktualny abonament lub które wykupiły wejście jednorazowe. 

3. Osoby, wykupujące karnet i biorące udział w zajęciach, oświadczają, że ich stan zdrowia zezwala na korzystanie z urządzeń znajdujących się  w Klubie „STREFA KOBIET” oraz do brania udziału w zajęciach organizowanych w Klubie. W przypadku jakichkolwiek przeciwwskazań do wykonywania wysiłku fizycznego, Klientka jest zobowiązana poinformować o tym obsługę Klubu.

4. Członkowie Klubu zobowiązani są do dostosowania intensywności  i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i samopoczucia.

5. Klient Klubu, który wykupił karnet miesięczny otrzymuje imienną kartę klubową. Koszt karty klubowej wynosi 5 zł i jest pobierany jednorazowo.

6. W przypadku zgubienia karty klubowej Klient jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie pracownika recepcji oraz wykupienia nowej karty, zgodnie

z cennikiem obowiązującym w Klubie.

7. Każdy członek Klubu zobowiązany jest okazywać kartę klubową pracownikowi recepcji, za każdym razem, przy wejściu do Klubu oraz odebrać przy wyjściu.

8. Niedozwolone jest posługiwanie się cudzym karnetem.

9. Karnet jest ważny przez okres, na jaki został opłacony. Należy przestrzegać ważności karnetów. Karnety które straciły ważność nie będą honorowane, nie będą również podlegać prolongacie.

10. Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet, a niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.

11. Klientowi, który nie wykorzysta karnetu z przyczyn losowych, w momencie wykupienia kolejnego miesięcznego karnetu, na okres bezpośrednio następujący po okresie ważności poprzedniego karnetu, zaległe godziny zajęć przechodzą na nowy wykupiony karnet.

12. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach grupowych, pierwszeństwo uczestnictwa przysługuje osobom z karnetami „miesięcznymi”, posiadającymi rezerwację na daną godzinę i formę zajęć.

13. Rezerwacji zajęć można dokonywać osobiście w recepcji Klubu lub telefonicznie.

14. Osoby, które nie dokonały rezerwacji miejsc będą wpuszczane na zajęcia według kolejności przyjścia oraz w miarę wolnych miejsc na sali.

15. Odwołanie rezerwacji zajęć powinno nastąpić najpóźniej 2 godziny przed godziną rozpoczęcia treningu. W innym przypadku wejście z karnetu będzie automatycznie pobierane. Natomiast Klienci posiadający karnety Open tracą jeden dzień ważności karnetu.

16. Klub zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć, jeśli na grupę przyjdzie mniej niż 5 osób. W zamian za to będzie istniała możliwość odrobienia tych zajęć na siłowni lub w innym terminie.

17. Wstęp na salę fitness i siłownię jest możliwy tylko w stroju i obuwiu sportowym.

18. Klient zobowiązany jest nosić obuwie sportowe zmienne (inne od tego, w którym przyszedł do klubu).

19. W celach higienicznych, osoby korzystające z siłowni oraz sali Fitness proszone są do przynoszenia ze sobą ręcznika(w celu położenia go na tapicerce urządzenia do ćwiczeń lub na macie do ćwiczeń).

20. Podczas ćwiczeń obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy.

21. Rzeczy wartościowe powinny być zdeponowane w recepcji Klubu, w innym przypadku klub nie ponosi odpowiedzialności.

22. Ze względów estetycznych i higienicznych, zabronione jest pozostawianie w szatni rzeczy osobistych, ręczników oraz butów na czas dłuższy niż ćwiczenia. Zalegające w szatni rzeczy będą usunięte z terenu klubu.

23. Pomieszczenia oraz urządzenia Klubu powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

24. Osoby odpowiadające za zniszczenie sprzętu i urządzeń przeznaczonych do ćwiczeń oraz inne elementy wyposażenia klubu, pociągnięte zostaną do odpowiedzialności finansowej za wyrządzone szkody.

25. Na terenie Klubu obowiązują zasady zachowania czystości oraz poszanowania ogólnych norm zachowania.

26. Zabrania się spożywania alkoholu i palenia papierosów na terenie klubu.

27. Przed przystąpieniem do pierwszych zajęć członek Klubu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem.

28. Osoba, która wykupuje karnet zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu.

Informujemy o uzyskaniu Subwencji Finansowej i wskazujemy że podmiotem udzielającym wsparcia był PFR.
 
Copyright ©2017 Agnieszka Florek. flobit@op.pl, All Rights Reserved.